Amsterdam

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT GROEI EN BLOEI, AFDELING AMSTERDAM

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT GROEI EN BLOEI, AFDELING AMSTERDAM
LEDEN
ARTIKEL 1.
Leden zijn lid van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. De handelsnaam van
deze vereniging is Groei & Bloei. Zij ontvangen het landelijke blad Groei & Bloei, het
afdelingsblad van Amsterdam en alle andere mededelingen van de vereniging. Zij kunnen
deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.
ARTIKEL 2.
Leden melden zich aan bij de landelijke administratie van Groei & Bloei en worden doorgegeven
aan de Amsterdamse afdeling. Leden, die zich aanmelden bij de Amsterdamse afdeling worden
daarna bij de landelijke administratie aangemeld. Leden die van een andere afdeling komen,
kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van Groei & Bloei, afdeling Amsterdam.
ARTIKEL 3.
Slechts na machtiging van de algemene ledenvergadering kan het bestuur een lid, dat in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de algemene ledenvergadering handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, voorgedragen voor het ontzetting uit het
lidmaatschap door de algemene vergadering.
Het bestuur dient daartoe een met redenen omkleed schriftelijk voorstel in bij het landelijk
hoofdbestuur. Ook het standpunt van het voor ontzetting voorgedragen lid dient daarbij te
worden vermeld.
BESTUUR
ARTIKEL 4.
De bestuursleden worden voor een tijdvak van drie jaar door de algemene ledenvergadering
benoemd en zijn terstond nog tweemaal herbenoembaar. Zij kunnen na aftreden in een
adviserende rol door de algemene ledenvergadering benoemd worden.
ARTIKEL 5.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en bereidt ze voor. De algemene
ledenvergadering wordt door het bestuur voorbereid en geleid door de voorzitter. De voorzitter
is de woordvoerder van het bestuur en tekent tezamen met de secretaris de officiële stukken
uitgaande van de vereniging en kan andere stukken medeondertekenen.
De voorzitter onderhoudt de contacten met het landelijk hoofdbestuur en het rayon, tenzij een
ander bestuurslid deze taak op zich heeft genomen. Er kan ook een afgevaardigde worden
benoemd, die verslag doet aan het bestuur.
ARTIKEL 6.
De secretaris voert de brief/mailwisseling van de vereniging, zorgt voor het archief. En de
nieuwe aangemelde leden. De voorzitter en de secretaris verzorgen het sociaal jaarverslag voor
algemene ledenvergadering. De secretaris verzorgt de notulen van de vergadering en de
algemene ledenvergadering, tenzij het bestuur besluit dit te laten rouleren of een ander
bestuurslid deze taak op zich heeft genomen.
ARTIKEL 7.
De penningmeester heeft het beheer over de financiën en is hiervoor verantwoordelijk. Ieder
jaar dient de penningmeester de rekening en verantwoording in over het afgelopen boekjaar, op
een zodanig tijdstip, dat bespreking op de algemene ledenvergadering kan plaats hebben.
Na bespreking in het bestuur wordt deze rekening gecontroleerd door de kascommissie tot
onderzoek van de jaarrekening. Deze kascommissie, bestaat uit tenminste twee leden, worden
voor een tijdvak van drie jaar benoemd door de algemene ledenvergadering en zijn terstond
nog eenmaal herbenoembaar. Zij brengt na onderzoek verslag uit aan de algemene
ledenvergadering en adviseert tot goedkeuring of afkeuring. Goedkeuring door de algemene
ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge van haar beheer.

De penningmeester mag tot 400 euro overgaan tot betaling. Boven dit bedrag is een
bestuursbesluit en/of twee handtekeningen van het bestuur vereist. Dit geldt ook voor de
tweede pashouder.
ARTIKEL 8.
Het bestuur heeft tot taak activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren ten behoeve van de leden
(betreffende het tuinieren in algemene zin door middel van) bv. het bezoeken van tuinen, het
verzorgen van lezingen, etc. Ook behoort het verzorgen van o.a. de website, de nieuwsflits, het
Amsterdamse mededelingenblad en andere public relations activiteiten tot de taken van het
bestuur. Afzonderlijke bestuursleden kunnen deze taak op zich nemen. Het bestuur kan een
commissie opdracht geven om een bepaalde taak op zich te nemen. Deze commissie brengt
verslag uit aan het bestuur en een bestuurslid heeft zitting in deze commissie.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 9.
Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering. De datum van deze vergadering wordt
ruim van te voren aangekondigd en de agenda wordt uiterlijk twee weken voor de vergadering
aan de leden toegezonden. Zij moet de rekening en verantwoording van de penningmeester
over het afgelopen boekjaar en de ontwerpbegroting voor het lopende boekjaar bevatten, het
sociaal jaarverslag alsmede de voorstellen van het bestuur voor de voorziening in vacatures in
bestuur en eventuele andere vacatures.
ARTIKEL 10.
In de algemene ledenvergadering worden de volgende punten behandeld:
a. het sociaal jaarverslag
b. rekening en verantwoording van de penningmeester over het voorgaande boekjaar
c. benoeming kascommissie en verslag van de kascommissie
d. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar
e. verkiezing van bestuursleden
f. benoeming van leden van commissies en afgevaardigden, bv. naar het rayon en landelijk
hoofdbestuur
Alle besluiten worden, voor zover niet anders bepaald, genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen. Elk lid brengt één stem uit, hetgeen ook bij volmacht kan
geschieden. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de
vergadering anders besluit. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen
beschouwd.
WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 11.
Het huishoudelijk reglement kan slechts bij besluit van de algemene ledenvergadering worden
gewijzigd. Een voorstel tot wijziging moet in de uitnodiging tot deze vergadering worden
vermeld. Voor aanneming van een voorstel tot wijziging is een meerderheid der uitgebrachte
geldige stemmen vereist. Het gewijzigde huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag,
waarop het landelijk hoofdbestuur dit heeft goedgekeurd.